Saturday, 01/10/2022 - 23:45|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

Cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trường THPT Lê Lợi học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thành ủy Pleiku về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ ngày 22/4/2021 đến ngày 24/4/2021 (1,5 ngày) Cấp ủy Chi bộ trường THPT Lê Lợi đã tổ chức cho 89 cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trường THPT Lê Lợi nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Nhằm giúp người học nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới được nêu trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và vận dụng vào thực tế công tác, Cấp ủy chi bộ trường THPT Lê Lợi đã xây dựng kế hoạch và triển khai mở 01 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết cho tất cả cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên những chuyên đề: báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ của ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025.

Với hình thức sử dụng file trình chiếu các bài giảng của báo cáo viên Trung ương tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được Cấp ủy, Chi bộ trường THPT Lê Lợi triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch. 

  

Toàn cảnh lớp học Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại trường THPT Lê Lợi

Sau 1,5 ngày học tập trung, các cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động nhà trường sẽ tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong công việc cụ thể hàng ngày của mình; tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra./.

                                                                                                                                                          Ngọc Uyên

Bài tin liên quan