Tuesday, 09/08/2022 - 14:27|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

Thông báo về việc dạy, học trực tuyến tại trường THPT Lê Lợi từ ngày 13/9/2021

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

Số: 09/TB-LL

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Pleiku, ngày 12 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày 13/9/2021

 

 

Thực hiện Công văn số 2043/SGDÐT-VP ngày 12/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc hướng dẫn bổ sung nội dung Công văn số 2041/SGDÐT-VP ngày 11/9/2021, Trường THPT Lê Lợi thông báo như sau:

Trường THPT Lê Lợi tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến theo thời khóa biểu đã thực hiện ở tuần 1 từ ngày 13/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

 Trên đây là Thông báo về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến của trường THPT Lê Lợi, đề nghị CB, GV, NV và học sinh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CB, GV, NV;

- Học sinh; phụ huynh;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Quốc Đạt

 

Bài tin liên quan